OGÓLNE WARUNKI I POSTANOWIENIA

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE, DEFINICJE

1.1. Niniejsze Ogólne Warunki i Postanowienia (zwane dalej „OWiP“) regulują prawnie wiążący stosunek między firmą Prodator Software OÜ, numer identyfikacyjny: 14706809, numer identyfikacji podatkowej EE102219090, z siedzibą w Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Pirita tee 20, 10127 (zwana dalej „Dostawcą“) a trzecimi osobami fizycznymi lub prawnymi (zwane dalej „Klientem“), wynikający z umowy o współpracy (zamówienia) oraz usług z nią związanych (zwane dalej „Umową“). OWiP stanowią integralną część każdej Umowy (Zamówienia). 

1.2. Dostawca jest ekspertem na rynku europejskim w dziedzinie tworzenia kampanii marketingowych (https://www.prodator.cz). 

1.3. W OWiP przez Klienta rozumie się każdą osobę fizyczną lub prawną, która wyraża zainteresowanie zawarciem Umowy z Dostawcą lub osobę, na rzecz której zawarta została umowa. Klient niniejszym wyraża zgodę i oświadcza, że zawiera tę umowę w ramach swojej działalności gospodarczej. 

1.4. Na potrzeby Umowy: 

1.4.1. Nawiązanie współpracy ma miejsce w dniu, w którym Klient podpisuje Zamówienie na Usługę Tworzenia i Zarządzania Kampanią Marketingową. Zamówienie podpisane w ten sposób może być dostarczone Dostawcy w formie dokumentu z podpisem cyfrowym za pośrednictwem oprogramowania Pandadoc (https://www.pandadoc.com/) oraz w formie zeskanowanego cyfrowo Zamówienia z widocznym podpisem Klienta. 

1.4.2. Kampania to świadczenie usług dla Klienta przez Dostawcę polegające na tworzeniu i zarządzaniu kampanią marketingową zgodnie z potrzebami i wymaganiami Klienta w celu pozyskania kontaktów do osób na stanowiska zgodne z wymaganiami Klienta, w szczególności poprzez reklamę na platformie społecznościowej www.facebook.com, gdzie te kontakty są następnie dostarczane przez Dostawcę Klientowi za pomocą współdzielonego arkusza kalkulacyjnego Google Excel. Kampania nie szkodzi reputacji klienta.. 

1.4.3. Uruchomienie (rozpoczęcie) kampanii oznacza moment, w którym tekst kampanii zostaje zaakceptowany przez Klienta. Akceptacja następuje w dniu, w którym Klient wyraźnie oświadcza, że zgadza się z treścią kampanii. Jeśli Klient nie zgłosi uwag w ciągu czterech dni od daty dostarczenia propozycji kampanii, kampania uważana jest za zaakceptowaną w piątym dniu po jej dostarczeniu. Kampania zostanie uruchomiona w dniu otrzymania płatności za koszty reklamy na Facebooku w wysokości określonej w Zamówieniu w sekcji dotyczącej kosztów reklamy na Facebooku. W przypadku braku wpłaty za koszty reklamy na Facebooku, Dostawca nie jest zobowiązany do uruchomienia kampanii. 

1.4.4. Kwestionariusz coachingowy to kwestionariusz wypełniony przez Klienta, w którym udziela on szczegółowych informacji lub wymagań dotyczących stanowiska pracy (takich jak wykształcenie, kwalifikacje, lokalizacja). Te informacje służą do oceny tzw. kontaktu kwalifikowanego. Kontakt kwalifikowany to kontakt, który spełnia specyfikację podaną przez Klienta w kwestionariuszu coachingowym i posiada prawidłowe imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu. 

1.4.5. Na potrzeby Zamówienia i OWiP miesiącem rozumie się 30 dni kalendarzowych, niezależnie od bieżącego miesiąca kalendarzowego.

2. ZAWARCIE, CZAS TRWANIA I ROZWIĄZANIE UMOWY

2.1. Umowa zostaje zawarta w momencie dostarczenia zamówienia Dostawcy, w formie zeskanowanego podpisanego zamówienia lub przesłania zamówienia z podpisem elektronicznym (za pośrednictwem oprogramowania Pandadoc). 

2.2. W trakcie zawierania Umowy, Strony Umowy wyłączają zastosowanie § 1740 ust. 3 Kodeksu Cywilnego, co oznacza, że ​​uzgadniają, iż odpowiedź z poprawką lub odstępstwem, które nie zmieniają istotnie warunków oferty, nie stanowi akceptacji oferty dotyczącej danej Umowy, ale jest odrębną ofertą. 

2.3. Wszystkie czynności prawne między Stronami Umowy są wiążące, jeśli są dokonane na piśmie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub za pośrednictwem wiadomości e-mail, chyba że wyraźnie uzgodniono formę pisemną. 

2.4. Umowa jest zawierana na czas oznaczony, mianowicie na okres określony w Zamówieniu. Okres ten jest liczony od daty rozpoczęcia kampanii (nie od daty zawarcia Umowy), a Dostawca zobowiązuje się do spełnienia przynajmniej jednego z warunków określonych w Zamówieniu – w sekcji Gwarancja Minimalna w pierwszym miesiącu (tzw. współpraca próbna). 

2.5. W przypadku, gdy Dostawca nie spełnia żadnego z warunków określonych w Zamówieniu – w sekcji Gwarancja Minimalna w pierwszym miesiącu, Klient ma prawo wycofać się z Umowy z powodu niespełnienia warunków współpracy próbnej. Wycofanie to staje się skuteczne w dniu dostarczenia go Dostawcy, przy czym zrozumiane jest, że oświadczenie o wycofaniu musi zostać dostarczone Dostawcy najpóźniej siódmego dnia po zakończeniu pierwszego miesiąca próbnego. W przypadku wycofania się z umowy z powodu niespełnienia warunków określonych w Zamówieniu – w sekcji Gwarancja Minimalna, Dostawca jest zobowiązany do zwrotu Klientowi pierwszej płatności określonej w Zamówieniu w sekcji Płatność w dniu podpisania Umowy. 

2.6. W przypadku, gdy Dostawca nie spełniłby żadnego z warunków określonych w Zamówieniu – w sekcji Gwarancja Minimalna w ciągu dwóch kolejnych miesięcy po okresie próbnym, Klient ma prawo wycofać się z Umowy z powodu niespełnienia gwarancji wyniku. Wycofanie to staje się skuteczne w dniu dostarczenia go Dostawcy, przy czym zrozumiane jest, że oświadczenie o wycofaniu musi zostać dostarczone Dostawcy najpóźniej siódmego dnia po zakończeniu drugiego miesiąca, w którym żaden z warunków określonych w Zamówieniu nie został spełniony – w sekcji Gwarancja Minimalna. W takim przypadku Klient nie ma prawa do zwrotu już zapłaconego wynagrodzenia, nawet w części proporcjonalnej. Jeśli wynagrodzenie lub jego składnik nie został w pełni zapłacony do czasu wycofania się, Dostawca ma prawo do zwrotu. 

2.7. Dostawca ma prawo wycofać się z Umowy, jeśli Klient nie dostarczy wszystkich niezbędnych danych, w szczególności informacji dotyczących osób, z którymi chce nawiązać współpracę, nawet w ciągu dodatkowego okresu wynoszącego co najmniej pięć dni roboczych. W takim przypadku Klient nie ma prawa do zwrotu wynagrodzenia, nawet w części proporcjonalnej. Jeśli wynagrodzenie lub jego składnik nie został w pełni zapłacony do czasu wycofania się, Dostawca ma prawo do zwrotu. 

2.8. Dostawca ma prawo wycofać się z Umowy, jeśli Klient jest w opóźnieniu co najmniej 30 dni w wykonywaniu jakiejkolwiek zobowiązania wynikającego z Umowy. 

2.9. Wycofanie się z umowy (za wyjątkiem wycofania się z umowy zgodnie z punktem 2.5. OWiP) musi być dokonane na piśmie. W przypadku wątpliwości, wycofanie wysłane za pośrednictwem dostawcy usług pocztowych uważane jest za dostarczone drugiej Stronie Umowy w trzeci dzień roboczy po jego nadaniu. 

2.10. Klient ma prawo zakończyć Umowę bez podawania przyczyny. Okres wypowiedzenia wynosi jeden miesiąc i rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca po dostarczeniu pisemnego zawiadomienia Dostawcy. W takim przypadku Klient zobowiązuje się do zapłaty Dostawcy pozostałego wynagrodzenia w pełnej wysokości za pozostałe miesiące kampanii, niezależnie od zakończenia samej umowy. 

2.11. Klient dostarcza Dostawcy informacje o postępach negocjacji z kontaktami kwalifikowanymi. Informacje te będą przekazywane przez Klienta Dostawcy w formie wpisu w udostępnionym arkuszu kalkulacyjnym Google Excel, przeznaczonym do przekazywania kontaktów przez Dostawcę. W celu osiągnięcia jak najlepszego wyniku i spełnienia gwarancji minimalnej określonej w Zamówieniu, Klient zobowiązuje się zarejestrować wynik rozmowy, protokół rozmowy i datę podjęcia decyzji o przyjęciu oferty pracy najpóźniej pięć dni roboczych po ustalonej dacie rozmowy. W przypadku, gdy Klient nie dostarczy tych informacji dwa razy z rzędu w określonym pięciodniowym terminie, Klient przyjmuje do wiadomości, że Dostawca nie jest w stanie należycie wykonywać swojej pracy, a Klient traci prawo do gwarancji określonych w Zamówieniu w danym miesiącu. W takim przypadku gwarancja uważana jest za spełnioną w danym miesiącu. 

2.12. Jeśli Klient nie skontaktuje się z kontaktem dostarczonym przez Dostawcę w ciągu 2 dni roboczych od dostarczenia go przez Dostawcę lub nie oznaczy kontaktu jako niewłaściwego lub niekwalifikującego się i nie zrobi tego nawet po 3 nieudanych próbach kontaktu od Dostawcy, Klient przyjmuje do wiadomości, że Dostawca nie jest w stanie zagwarantować sukcesu kampanii, a Klient traci prawo do gwarancji określonych w Zamówieniu w danym miesiącu. W takim przypadku gwarancja uważana jest za spełnioną w danym miesiącu.

3. WIEDZA SPECJALISTYCZNA I ZACHOWANIE POUFNOŚCI

3.1. Klient uznaje, że stworzenie kampanii zgodnie z jego konkretnymi potrzebami, w szczególności konfiguracja reklamy na Facebooku stworzonej przez Dostawcę, stanowi wiedzę specjalistyczną Dostawcy. 

3.2. Klient nie może ingerować w ustawienia kampanii, tj. ograniczać wiedzy specjalistycznej Dostawcy, zwłaszcza w odniesieniu do treści kampanii rekrutacyjnych (nie dotyczy to korekty literówek). Klient może składać zalecenia Dostawcy, ale Dostawca nie jest zobowiązany do ich stosowania. Jeśli Klient wyraźnie nalega na tych zaleceniach lub instrukcjach, Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za spełnienie warunków określonych w punkcie 2.4. niniejszych OWiP, a ich niespełnienie nie stanowi naruszenia umowy i nie daje podstaw do wycofania się z umowy. 

3.3. Klient zobowiązuje się do zaprzestania własnych działań rekrutacyjnych za pośrednictwem platformy facebook.com w określonych ogłoszeniach na własny rachunek i na własny koszt w trakcie trwania współpracy. 

3.4. Strony Umowy zobowiązują się do zachowania ścisłej poufności w odniesieniu do wszelkich informacji i innych faktów dotyczących treści niniejszej Umowy lub dostarczonych przez Strony Umowy w związku z wykonaniem niniejszej Umowy (np. strategii biznesowej Klienta, cen, relacji z dostawcami, wiedzy specjalistycznej Dostawcy wykorzystywanej w kampanii itp.). Strony Umowy zobowiązują się zachować absolutną poufność w odniesieniu do wszystkich takich informacji. 

3.5. Obowiązek poufności wynikający z niniejszego Artykułu nie ma zastosowania do informacji ogólnodostępnych lub informacji, które stają się dostępne w inny sposób niż w wyniku naruszenia obowiązku poufności Strony Umowy na mocy niniejszego Artykułu. 

3.6. Strony Umowy zobowiązują się do przetwarzania zebranych danych osobowych zgodnie z zasadami Rozporządzenia (UE) nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz innych związanymi z tym przepisami prawnymi. 

3.7. Postanowienia punktów 3.4. do 3.6. niniejszych OWiP pozostają w mocy po zakończeniu Umowy, niezależnie od przyczyny jej zakończenia.

4. WYNAGRODZENIE

4.1. Wynagrodzenie to suma, którą Klient jest zobowiązany zapłacić Dostawcy zgodnie z warunkami określonymi w Zamówieniu. Wynagrodzenie składa się z części stałej za tworzenie kampanii, reklamę na Facebooku, udane dostarczenie współpracy próbnej, zarządzanie kampanią i część związaną z sukcesem. 

4.2. Część stała wynagrodzenia w kwocie uzgodnionej w umowie jest negocjowana w taki sposób, że kwota określona w umowie obejmuje wynagrodzenie za stworzenie kampanii dla Klienta, w tym koszty reklamy na Facebooku, oraz zarządzanie kampanią przez jeden miesiąc. Za każdy kolejny miesiąc zarządzania kampanią Dostawca będzie uprawniony do wynagrodzenia w takiej samej wysokości, jak określono w umowie. 

4.3. Stała część wynagrodzenia za pierwszy miesiąc kampanii jest płatna w ciągu siedmiu dni roboczych od rozpoczęcia współpracy. Stała część wynagrodzenia za kolejne miesiące kampanii jest zawsze płatna w całości w ciągu siedmiu dni roboczych od początku miesiąca. Dotyczy to, chyba że umowa stanowi wyraźnie inny termin płatności. 

4.4. Część wynagrodzenia związaną z sukcesem powstaje, gdy Dostawca dostarcza Klientowi większą liczbę kwalifikowanych kontaktów w danym miesiącu i jednocześnie dostarcza co najmniej minimalną liczbę uzgodnionych kwalifikowanych kontaktów Klientowi w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc. Klient zawsze ma prawo oświadczyć, że nie życzy sobie, aby Dostawca dostarczył więcej niż 50 kontaktów, co oświadczenie jest skuteczne i wiążące tylko wtedy, gdy zostanie dostarczone Dostawcy najpóźniej przed dostarczeniem 40. kontaktu w danym miesiącu. Jeśli mimo tego oświadczenia dostarczonych zostaje więcej niż jeden kontakt, i warunek terminowości w tym paragrafie zostaje spełniony, to Dostawca nie będzie uprawniony do nagrody za sukces. Kwota nagrody za sukces oraz warunki jej przyznawania muszą być uzgodnione bezpośrednio w umowie.

4.5. Jeśli Klient opóźnia się z płatnością wynagrodzenia lub jego części o więcej niż pięć dni roboczych, a jednocześnie wynagrodzenie nie jest opłacone nawet po żądaniu z alternatywnym terminem, który nie może być krótszy niż pięć dni roboczych, Dostawca ma prawo wstrzymać kampanię do czasu uregulowania wszystkich zobowiązań Klienta wynikających z tej umowy. W tym przypadku odmowa wykonania przez Dostawcę nie stanowi naruszenia umowy, a Dostawca ma również prawo do wynagrodzenia zgodnie z umową, tak jakby została wykonana w normalnych okolicznościach. Okres wstrzymania wykonania przez Dostawcę będzie wliczany do ogólnego okresu trwania kampanii. 

4.6. Wszystkie wynagrodzenia są płatne na podstawie faktur wystawianych Klientowi przez Dostawcę. Faktury muszą spełniać wymagania dokumentu podatkowego i dokumentu handlowego, zdefiniowane w Kodeksie Cywilnym. Faktury są płatne w ciągu pięciu dni roboczych, chyba że w umowie wyraźnie ustalono inny termin płatności. 

4.7. Jeśli Klient żąda zmiany kampanii w celu uzyskania kontaktu na inne stanowisko niż to, dla którego kampania została już stworzona, Dostawca dostosuje kampanię na podstawie nowego Kwestionariusza Coachingowego, który Klient jest zobowiązany do wypełnienia w tym celu. Dostawca pobierze jednorazową opłatę w wysokości 800 EUR netto lub jej odpowiednik w innej walucie za każdą taką zmianę stanowiska, jeśli opłata jest ustalona w innej walucie w umowie.

5. KARA UMOWNA I ODSETKI ZA OPÓŹNIENIE

5.1. W przypadku opóźnienia Dostawcy w rozpoczęciu kampanii, Klient ma prawo do kary umownej w wysokości 250 EUR lub jej równowartości w innej walucie, jeśli wynagrodzenie jest określone w umowie. 

5.2. W przypadku opóźnienia Klienta w dokonaniu jakiegokolwiek zobowiązania pieniężnego wynikającego z Umowy, Dostawca ma prawo do odsetek umownych od opóźnionej płatności w wysokości 0,1% kwoty należnej za każdy dzień opóźnienia. 

5.3. W przypadku opóźnienia Klienta w płatności wynagrodzenia wynikającego z Umowy o więcej niż 30 dni, Dostawca ma prawo do kary umownej w wysokości 250 EUR lub jej równowartości w innej walucie, jeśli wynagrodzenie jest ustalone w innej walucie w Umowie. 

5.4. W przypadku naruszenia postanowień punktu 3.3. niniejszego Regulaminu, Dostawca ma prawo do kary umownej w wysokości 2 500 EUR lub jej równowartości w innej walucie, jeśli wynagrodzenie jest ustalone w innej walucie w umowie. 

5.5. W przypadku, gdy Klient kopiuje lub używa grafik, tekstu reklamy na Facebooku oraz praw autorskich związanych z pytaniami z testu kwalifikacyjnego Dostawcy nawet po zakończeniu współpracy, Dostawca ma prawo do kary umownej w wysokości 5 000 EUR lub jej równowartości w innej walucie, jeśli wynagrodzenie w umowie jest ustalone w innej walucie. 

5.6. W przypadku naruszenia postanowień punktów 3.4 do 3.6 niniejszego Regulaminu, strona naruszająca ma prawo żądać od strony naruszającej kary umownej w wysokości 500 EUR. 

5.7. Klient ma prawo do kary umownej do maksymalnej kwoty udokumentowanej szkody.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Dostawca niezwłocznie informuje Klienta o wszelkich problemach z reklamą na Facebooku. 

6.2. Dostawca ma prawo używać nazwy i/lub logo Klienta na swojej liście referencyjnej na swoich stronach internetowych, w sieciach społecznościowych, materiałach promocyjnych itp. tylko wtedy, gdy Klient udzieli na to pisemnej zgody. 

6.3. Umowę oraz wszelkie czynności prawne poprzedzające zawarcie Umowy reguluje czeskie prawo. 

6.4. Wszelkie spory wynikające z Umowy lub z nią związane będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy w Ostrawie (Republika Czeska) lub Sąd Okręgowy w Ostrawie (Republika Czeska). 

6.5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01.03.2023 r.

Prodator Marketing s.r.o
Haštalská 766/28, 110 00, Praha – Staré město
IČO: 28447620
DIČ: CZ28447620
+420732915755
Prodator Software OÜ
Pirita tee 20/4 Harju maakond, Tallinn,
10127, Kesklinna Iinnaosa
ID: 14706809
VAT: EE102219090

Prodator Marketing s.r.o
Haštalská 766/28, 110 00, Praha – Staré město
IČO: 28447620
DIČ: CZ28447620
+420732915755

Prodator Software OÜ
Pirita tee 20/4
Harju maakond, Tallinn,
10127, Kesklinna Iinnaosa
ID: 14706809
VAT: EE102219090